15 mei a.s. ledenvergadering

Uitnodiging Ledenvergadering KC Harich 2023

Hierbij nodigen wij alle leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden uit voor de

ledenvergadering van KC Harich op maandag 15 mei 2023. Aanvang 20.00 uur in de korfbalkantine te Harich.

Voorlopige Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ledenvergadering 2022
 4. Jaarverslag seizoen 2022-2023
 5. Financieel verslag 2022-2023
 6. Kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid
 7. Decharge bestuur
 8. Project fietsenstalling
 9. a: Begroting 2023-2024

      b: Contributie verhoging

 1. Scheidsrechterszaken/ JWL
 2. Pauze
 3. Bestuursverkiezingen en bestuurszaken

Aftredend en niet herkiesbaar                       Nynke Meinsma

            Voorgesteld jeugdzaken: Vacature

Voor de vergadering kunnen kandidaten, met tenminste vijf handtekeningen van leden, schriftelijk ingeleverd worden.

 1. Beleidsvoornemens/ Commissies
 2. Beleidsplan 2023-2028
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

We rekenen op een goede opkomst!      

Bestuur KC Harich